logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Похідні ауронів

Розроблено нові інгібітори СК2 серед похідних бензиліденбензофуран-3(2Н)-ону (аурону). Синтезовано ряд ауронів. Сполуки цього класу є структурно подібними до флавонів і демонструють інгібувальну активність щодо протеїнкінази СК2 в наномолярному діапазоні концентрацій. Структурна оптимізація ауронів дозволила отримати низку сполук із покращеною ліпофільною еефктивністю. Найбільш активна сполука 12m (BFO13) має значення CLipE = 4,94 (CLogP = 3,5; IC50= 3,6 нМ). Спосіб зв'язування сполуки з АТФ-акцепторним сайтом СК2 наведено на рис.1.

aurone s
Рисунок 1. Спосіб зв'язування сполуки 2-(3-бромо-4-гідрокси-5-метокси-бензиліден)-5,7-дихлоро-бензофуран-3-ону в АТФ-акцепторному сайті СК2. Водневий зв’язок представлено зеленою пунктирною лінією, гідрофобні взаємодії показано фіолетовими пунктирними лініями. 


  • Flavone inspired discovery of benzylidenebenzofuran-3(2H)-ones (aurones) as potent inhibitors of human protein kinase CK2. Protopopov MV, Vdovin VS, Starosyla SA, Borysenko IP, Prykhod'ko AO, Lukashov SS, Bilokin YV, Bdzhola VG, Yarmoluk SM. Bioorg Chem. 2020, 102: 104062.

 

Дослідження інших інгібіторів протеїнкіназ:

Інгібітори ASK1
Пошук інгібіторів ASK1 серед похідних 2-тіоксо-тіазолідин-4-ону Зображення
Для пошуку інгібіторів ASK1 було проведено... 

Інгібітори FGFR1
Флавони Зображення
Флавони належать до класу хромонів, що... 

Інгібітори CK2
Похідні 3-гідрокси-4'-карбоксифлавону (FLC) Зображення
З метою ідентифікувати нові інгібітори СК2... 

© 2013 Усі права застережено
footer logo